Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh ĐỒNG NAI - Vùng Đông Nam Bộ
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh ĐỒNG NAI - Vùng Đông Nam Bộ chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:870002
Huyện CẨM MỸ 130000
Huyện ĐỊNH QUÁN 140002
Thị xã LONG KHÁNH 40000
Huyện LONG THÀNH 30000
Huyện TÂN PHÚ 150000
Huyện THỐNG NHẤT 50000
Huyện TRẢNG BOM 120000
Huyện VĨNH CỬU 60000
Huyện XUÂN LỘC 150000
Tổng toàn tỉnh:870002