Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh QUẢNG BÌNH - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh QUẢNG BÌNH - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:1010444427
Huyện MINH HOÁ 2014140
Huyện TUYÊN HÓA 26121212
Huyện BỐ TRẠCH 236614
Huyện QUẢNG TRẠCH 20660
Huyện LỆ THUỶ 21441
Huyện QUẢNG NINH 00220
Tổng toàn tỉnh:1010444427