Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh LÀO CAI - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

 - Văn Bàn, Sa Pa, Bát Xát (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:2625113120114
Huyện BÁT XÁT 3317203
Huyện VĂN BÀN 13191916
Huyện BẮC HÀ 1218188
Huyện SA PA 2016160
Huyện MƯỜNG KHƯƠNG 04121417
Huyện BẢO YÊN 3213133
Huyện SI MA CAI 0013130
Huyện BẢO THẮNG 195656
Thành phố LÀO CAI 1520111
Tổng toàn tỉnh:2625113120114