Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh BẮC KẠN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh BẮC KẠN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:4527505857
Huyện NA RÌ 2812138
Huyện BA BỂ 4210108
Huyện PÁC NẶM 0010100
Huyện CHỢ ĐỒN 1363810
Huyện CHỢ MỚI 44888
Huyện NGÂN SƠN 236616
Huyện BẠCH THÔNG 124136
Thị xã BẮC KẠN 80001
Tổng toàn tỉnh:4527505857