Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh VĨNH LONG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh VĨNH LONG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:64116
Huyện TRÀ ÔN 21112
Huyện BÌNH MINH 32003
Huyện TAM BÌNH 01001
Huyện VŨNG LIÊM 10000
Tổng toàn tỉnh:64116