Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh NINH THUẬN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh NINH THUẬN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:157151517
Huyện BÁC ÁI 00990
Huyện THUẬN BẮC 11332
Huyện NINH SƠN 142212
Huyện THUẬN NAM 40110
Huyện NINH HẢI 11002
Huyện NINH PHƯỚC 71001
Thành phố PHAN RANG THÁP CHÀM 10000
Tổng toàn tỉnh:157151517