Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh LẠNG SƠN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

- Bình Gia, Đình Lập (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:765991111124
Huyện BÌNH GIA 3017170
Huyện VĂN QUAN 16171717
Huyện LỘC BÌNH 135111311
Huyện VĂN LÃNG 55101315
Huyện BẮC SƠN 8931119
Huyện TRÀNG ĐỊNH 41271123
Huyện CAO LỘC 7971013
Huyện ĐÌNH LẬP 2010100
Huyện HỮU LŨNG 1475516
Huyện CHI LĂNG 1164410
Thành phố LẠNG SƠN 80000
Tổng toàn tỉnh:765991111124