Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh AN GIANG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh AN GIANG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:2882177
Huyện AN PHÚ 52070
Huyện TỊNH BIÊN 102152
Huyện TRI TÔN 54135
Thị xã TÂN CHÂU 10020
Huyện CHÂU PHÚ 20000
Huyện CHÂU THÀNH 40000
Huyện THOẠI SƠN 10000
Tổng toàn tỉnh:2882177