Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh ĐẮK NÔNG - Vùng Tây Nguyên
 

- Đắk Glong (theo QĐ 615/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:1729253156
Huyện ĐẮK GLONG 01664
Huyện ĐẮK SONG 32460
Huyện KRÔNG NÔ 066614
Huyện TUY ĐỨC 02455
Huyện ĐẮK MIL 35246
Huyện CƯ JÚT 34126
Huyện ĐẮK R'LẤP 272217
Thị xã GIA NGHĨA 62004
Tổng toàn tỉnh:1729253156