Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh BẠC LIÊU - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh BẠC LIÊU - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:4148829
Huyện ĐÔNG HẢI 01331
Huyện HÒA BÌNH 20221
Huyện HỒNG DÂN 04227
Huyện GIÁ RAI 04119
Huyện PHƯỚC LONG 20004
Huyện VĨNH LỢI 05007
Tổng toàn tỉnh:4148829