Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh QUẢNG NGÃI - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh QUẢNG NGÃI - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:821545645
Huyện BA TƠ 08121418
Huyện SƠN HÀ 0311119
Huyện SƠN TÂY 00990
Huyện TÂY TRÀ 00990
Huyện TRÀ BỒNG 11882
Huyện MINH LONG 01444
Huyện TƯ NGHĨA 20110
Huyện BÌNH SƠN 11001
Huyện ĐỨC PHỔ 02003
Huyện MỘ ĐỨC 10000
Huyện NGHĨA HÀNH 32004
Huyện SƠN TỊNH 03004
Tổng toàn tỉnh:821545645