Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh HẬU GIANG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh HẬU GIANG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:2284412
Huyện LONG MỸ 31221
Huyện PHỤNG HIỆP 52224
Huyện CHÂU THÀNH A 40000
Huyện HÂU THÀNH 20000
Thị xã NGÃ BẢY 20000
Thành phố VỊ THANH 52002
Huyện VỊ THỦY 13005
Tổng toàn tỉnh:2284412