Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh CAO BẰNG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

- Thạch An (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:383412713774
Huyện HÀ QUẢNG 1315165
Huyện BẢO LẠC 0215156
Huyện NGUYÊN BÌNH 2414146
Huyện THẠCH AN 1213146
Huyện BẢO LÂM 0113134
Huyện HẠ LANG 1310130
Huyện THÔNG NÔNG 0110103
Huyện TRÙNG KHÁNH 686108
Huyện QUẢNG UYÊN 539910
Huyện HÒA AN 858816
Huyện TRÀ LĨNH 028810
Huyện PHỤC HÒA 30670
Thành phố CAO BẰNG 110000
Tổng toàn tỉnh:383412713774