Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh PHÚ THỌ - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh PHÚ THỌ - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:78806072224
Huyện YÊN LẬP 0611166
Huyện CẨM KHÊ 29151533
Huyện THANH SƠN 21381423
Huyện TÂN SƠN 0512138
Huyện THANH BA 4117732
Huyện ĐOAN HÙNG 10135534
Huyện HẠ HÒA 2192230
Huyện LÂM THAO 30000
Huyện PHÙ NINH 1510014
Thị xã PHÚ THỌ 20000
Huyện TAM NÔNG 1250019
Huyện THANH THỦY 380025
Thành phố VIỆT TRÌ 40000
Tổng toàn tỉnh:78806072224