Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh KHÁNH HÒA - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh KHÁNH HÒA - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:3117558
Huyện KHÁNH SƠN 24220
Huyện KHÁNH VĨNH 210221
Huyện CAM LÂM 90114
Thành phố CAM RANH 41001
Huyện DIÊN KHÁNH 20000
Thị xã NINH HÒA 41002
Huyện VẠN NINH 81000
Tổng toàn tỉnh:3117558