Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh HÒA BÌNH - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

- Đà Bắc, Kim Bôi (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:72647495116
Huyện KIM BÔI 31781918
Huyện ĐÀ BẮC 15141416
Huyện LẠC SƠN 411141432
Huyện LẠC THUỶ 285116
Huyện TÂN LẠC 67111117
Huyện MAI CHÂU 9410104
Huyện YÊN THỦY 61664
Huyện LƯƠNG SƠN 154152
Huyện CAO PHONG 364415
Huyện KỲ SƠN 81112
Thành phố HOÀ BÌNH 150000
Tổng toàn tỉnh:72647495116