Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh SƠN LA - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh SƠN LA - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:4858109102290
Huyện SÔNG MÃ 32141624
Huyện BẮC YÊN 0115151
Huyện THUẬN CHÂU 114141477
Huyện PHÙ YÊN 105121218
Huyện VÂN HỒ 01101010
Huyện MƯỜNG LA 358834
Huyện SỐP CỘP 01773
Huyện MỘC CHÂU 5915617
Huyện YÊN CHÂU 636616
Huyện MAI SƠN 985547
Huyện QUỲNH NHAI 083340
Thành phố SƠN LA 111003
Tổng toàn tỉnh:4858109102290