Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh ĐIỆN BIÊN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

- Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Nhé, Điện Biên Đông

- Nậm Pồ (theo QĐ 1791/QĐ-TTg) 
- Mường Chà, Tuần Giáo (theo QĐ 293/QĐ-TTg)
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK