Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh BẮC GIANG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh BẮC GIANG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:12626365294
Huyện HIỆP HÒA 1300160
Huyện SƠN ĐỘNG 26151523
Huyện LỤC NGẠN 99121240
Huyện LỤC NAM 1845514
Huyện YÊN THẾ 1164414
Thành phố BẮC GIANG 20000
Huyện LẠNG GIANG 201003
Huyện TÂN YÊN 240000
Huyện VIỆT YÊN 60000
Huyện YÊN DŨNG 210000
Tổng toàn tỉnh:12626365294