Tips:

- Password ban đầu: trống

(bạn hãy nhập UserName, ấn ENTER và nhập password mới)

Nhập tên
Mật khẩu